حق تحصیل

تحصیل رایگان

حق تحصیل با نگاهی به هنرستان سوره آیا تصمیم هنرستان سوره در مورد جلوگیری از تحصیل بانوان در رشته تئاتر قانونی است؟ داشتن سواد و تحصیلات در تمام کشورها جز حقوق بنیادین و ابتدایی انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، دین و… است. حتی می‌شود گفت در جامعه مدرن امروزی داشتن تحصیلات جزء تکالیف انسان‌هاست. در […]