برچسب - دعاوی ارثی

دعاوی ارثی

ارث: ارث یکی از مباحثی است که تحقیق و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. که دارایی متوفی قهرا به ورثه انتقال می یابد. پس حقوقی که متوفی در زمان حیات خود برخوردار بوده پس ازفوت همانند اموال و اعیان از طریق ارث به وراثش منتقل...

مطالعه بیشتر...