دعاوی کیفری

دعاوی حقوقی و کیفری

تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری دعاوی حقوقی چیست؟ دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده است و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت...

مطالعه بیشتر...