مطالبه نفقه فرزند توسط وکیل چگونه است؟

به طور خلاصه در ماده ۶ قانون حمایت از خانواده بیان شده:

هرشخصی که حضانت (نگهداری) فرزند به عهده اوست حق دارد برای دریافت نفقه ی طفل اقامه دعوی کند.

با توجه به نظریه مشورتی ۷۰۸/۹۹/۷ مورخ ۱۵/۶/۹۹ در دعوای مطالبه نفقه به نفع فرزند مادر نماینده قانونی طفل می باشد که مبادرت به طرح دعوی می کند پس پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه لازم وملزم است و با توافق مادر یا هر شخص که حضانت برعهده اوست این تکلیف را ساقط نمیکند.

بنابراین وکیل با اعلام دادخواست از دادگاه درخواست میکند تا در مورد میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن تصمیم اتخاذ نماید.

وکیل خانواده و نحوه محاسبه نفقه زن

 

سوال اصلی این است مبلغ نفقه زن چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

مبنای میزان نفقه زن بر اساس نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل عادات و یا مایحتاج زندگی ایشان تعیین می شود در ماده ۱۱۰۷ ق.م اشاره شده که نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن-البسه-غذا-اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم و در صورت عادت یا احتیاج به واسط نقصان یا مرض به

پس یکی از تکالیف مرد (زوج) در مقابل زوجه پرداخت نفقه است که در این فرض زوج باید دو مورد را ملاک پرداخت نفقه در نظر بگیرد. اول متعارف بودن نفقه . دوم متناسب بودن با وضعیت زن

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا زوج می بایست نسبت به موارد مذکور رفع نیاز کند یا وجه نقد به زوجه بپردازد تا زوجه وجه نقد را وسیله ای برای رفع حاجات خود قرار دهد؟

در صورت ارائه دادخواست از ناحیه زوجه با موضوعیت پرداخت نفقه.

اگر زوج دو قید ( متعارف بودن و متناسب بودن با وضعیت زن) در پرداخت نفقه را رعایت کند دیگر زوجه نمی تواند معادل آن را به شکل وجه نقد دریافت کند ولی اگر زوج عملا نتوانست نسبت به رفع نیازهای زوجه در زندگی می باشد تا اقدامی انجام دهد زوجه می تواند طی ارائه دادخواست از دادگاه مطالبه وجه نقد به عنوان نفقه را درخواست نماید.

نفقه زوجه دائم

نفقه زوجه دائم  با موقت متفاوت است طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است و طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی زوجه در ازدواج موقت حقی بر نفقه ندارد.

مگر اینکه به عنوان شروط ضمن عقد شرط شده باشد.

نفقه زوجه در عقد دائم می بایست با توجه به شرایط مذکور در ماده ۱۱۰۷ پرداخت گردد لکن زوجین می توانند نسبت به پرداخت و دریافت آن با یکدیگر توافق کنند.

نکته حائز اهمیت این است که پرداخت نفقه ارتباطی به تمکن مالی زوجه ندارد به این معنی که مرد چه متمول باشد چه فقیر می بایست نفقه را پرداخت نماید و حتی اگر زن درآمد داشته باشد یا در کل مال داشته باشد باز هم پرداخت نفقه زوجه بر ذمه زوج است.

نفقه زوجه موقت و تفاوت های نکاح موقت و دائم

نکاح موقت با توجه به ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است اما تفاوت هایی با یکدیگر  دارند که شامل:

۱-در نکاح موقت زوج مکلف به پرداخت نفقه نمیباشد درصورتی که نکاح دائم این  وظیفه برعهده زوج می باشد.

۲-درنکاح  دائم  مهریه شرط صحت عقد نیست ولی در نکاح موقت مهریه باید مشخص و معین باشد تا عقد صحیح باشد.

۳- نکته ی دیگر اینکه در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند ولی در ازدواج دائم شرط ارث پا برجاست.

۴-در نکاح موقت چیزی به عنوان طلاق وجود ندارد چرا که مدتی معین می شود . پس از گذشتن آن مدت عقد به طور خودکار منحل می شود و یا حتی اگر از مدت صیغه نکاح باقی مانده باشد زوج می تواند باقی مدت را نسبت به زوجه بذل نماید لکن در عقد دائم برای جدا شدن زوجین از یکدیگر تشریفاتی وجود دارد که هریک از زوجین می بایست برای طلاق آن را رعایت کنند.