دعاوی ارثی

دعوای-ارثی

ارث: ارث یکی از مباحثی است که تحقیق و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. که دارایی متوفی قهرا به ورثه انتقال می یابد. پس حقوقی که متوفی در زمان حیات خود برخوردار بوده پس ازفوت همانند اموال و اعیان از طریق ارث به وراثش منتقل می شود. البته تمامی حقوق […]

مراحل انحصار وراثت

مراحل-انحصار-وراثت

انحصار وراثت مراحل تعیین تکلیف ارث: برای تعیین تکلیف کردن میراث هر شخص، تعیین ورثه از الزامات می‌باشد. تقسیم سهم‌الارث، تشریفاتی دارد که از سوی مرجع قانونی و با رعایت آن( تشریفات) صورت می‌گیرد. این اقدام در قانون، انحصار وراثت نام گرفته است. راي که طی تشریفات انجام شده صادر می‌شود را تصدیق یا گواهی […]

انحصار وراثت چیست

انحصار-وراثت

مراحل تعیین تکلیف ارث: برای تعیین تکلیف کردن میراث هر شخص، تعیین ورثه از الزامات می‌باشد. تقسیم سهم‌الارث، تشریفاتی دارد که از سوی مرجع قانونی و با رعایت آن( تشریفات) صورت می‌گیرد. این اقدام در قانون، انحصار وراثت نام گرفته است. راي که طی تشریفات انجام شده صادر می‌شود را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت […]

اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه

اقدامات-لازم-جهت-تقسیم-ترکه

اموال و حقوقی که از متوفی به جا مانده است و قابل انتقال به فرد یا افراد دیگری بعد از مرگ وی باشد را ترکه می‌نامند. منظور از ترکه دارایی مثبت( اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی) است که بعد از فوت ایشان به وراث منتقل می‌شود.طبق تعریف بالا، دیون متوفی به وراث […]

وصیت نامه چیست

وصیت-نامه-چیست

د.ر دین اسلام،به وصیت هر شخص قبل از فوت،اشاراتی شده است، لذا این امر،مستحب میباشد. ابتدا قبل از هر اقدامی،باید ورثه فرد مشخص شود،که توسط یکی از فرزندان،دادخواست نحصار وراثت،داده می شود.مدارکی از قبیل:نام وراث،گواهی فوت و لیست اموال باید ارائه شود.وصیت نامه برای جلوگیری از مشکلات خانوادگی بعد از فوت متوفی،برای تعیین تقسیم اموال […]

وکیل دعوی تقسیم ترکه غیر منقول ثبت شده تهران

انواع-اموال-و-اموال-منقول-یا-اموال-غیر-منقول-به-چه-چیزهایی-گفته-می-شود؟

ترکه یا تقسیم سهم الارث بعد از فوت فرد، رابطه‌ی وی با دارایی و اموالش قطع می‌شود و به طور قهری و غیرارادی، اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می‌گیرد که در اصطلاح آن را ارث می‌نامند. به نزدیکان و خویشاوندانی که اموالِ فرد فوت شده را به ارث می‌برند، ورثه می‌گويند.ارث در اصطلاح […]